Sklep o dopolnitvi Sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2003

Predpisi, na katere predpis vpliva