Sklep o tehničnem popravku Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva