Župan

 

 

 

 

 

 Odgovorni smo za svoje delo in usposobljeni za razvoj našega kraja!

 

                                                                                                                               Rok Roblek            

              

 

                     

 

Prihajam iz vasi Bašelj in sem star 29 let. Po končani osnovni šoli Matije Valjavca v Preddvoru sem šolanje nadaljeval na Gimnaziji Kranj in se nato vpisal na Biotehniško fakulteto, smer agronomija. Študij sem nadaljeval na podiplomskem študiju in leta 2018 pridobil naziv magister inženir agronomije. Leta 2016 sem se vpisal na vzporedni magistrski študij managementa na Fakulteti za management v Kopru, kjer pišem magisterij s področja gospodarstva in mednarodne diplomacije.

Od leta 2011 do 2014 sem vodil Zvezo slovenske podeželske mladine, bil član Sveta za kmetijstvo in podeželje pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter bil član Strokovnega odbora za socialno varnost, kmečko družino, kmetice in podeželsko mladino pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. V letih 2012 do 2014 sem bil voljeni član glavnega odbora Rural Youth Europe. Obenem sem bil s strani slovenskih mladih kmetov imenovan za pogajalce ob reformi skupne kmetijske politike za programsko obdobje od 2014 do 2020.

Leta 2014 sem bil izvoljen na mesto občinskega svetnika Občine Preddvor, od leta 2014 pa sem kot višji svetovalec zaposlen na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Menim, da smo ljudje ključni element medsebojnega sodelovanja in ustvarjanja. Za lažje in boljše delovanje ter kakovostnejše doseganje skupnih ciljev smo si oblikovali organizacije, med katerimi je tudi Občina. Preddvor naj postane občina, ki bo poosebljala sožitje generacij in bo idealen prostor tako za turizem, delo, kot tudi za počitek.

 

Naša vizija:

V prihodnjih letih bo Preddvor postal mladim in starejšim prijazna občina, ki bo dajala velik poudarek gospodarskemu in družbenemu razvoju njenih prebivalcev.

Cilji:

Naši cilji so učinkovito služiti občanom in skupaj z vsemi razvijati družbeni, gospodarski in socialni kapital kraja in vseh njegovih prebivalcev, ter učinkovito izkoristiti potenciale, ki jih za razvoj namenjajo tuje in evropske institucije.

Preddvor je največji slovenski biser v alpskem prostoru s širokim naborom naravnih, turističnih in družbenih danosti, ki ga bomo razvili v prostor in skupnost, ki se imenuje dom. Koristi našega skupnega dela bo imel vsak, ki tu živi, dela ali uživa v lepotah naših krajev.

 

IZVLEČKI IZ PROGRAMA:

 Naši otroci so naša prihodnost!

 • pločnik iz Preddvora do Zgornje Bele, ureditev cestne infrastrukture ob vstopu v Preddvor iz Tupalič, ureditev obvozne poti do jezera Črnava in Potoč,
 • “mladim prijazna občina”, oblikovanje odbora za mladinska vprašanja znotraj občine ter mladim družinam urediti ugodnosti, kot je na primer nižji komunalni prispevek,
 • nogometno igrišče s pripadajočo infrastrukturo ter razvoj športno rekreacijskih površin v vseh vaških jedrih. V vaških jedrih postaviti igrala in površine za otroke ter se prizadevati za postavitev športne dvorane,
 • oživitev grajskega parka in se truditi za obnovo gradu Dvor,
 • krepitev znanja še posebej med mladimi.

 

S spoštovanjem bomo urejali izzive starejših in socialno šibkejših!

 • spodbujanje projektov socialne diverzifikacije – dnevno varstvo starejših, medgeneracijskeo sožitje in vseživljenjsko učenje,
 • aktivnosti za brezposelne in socialno ogrožene, za pomoč pri integraciji na trg dela po vzoru mentorstva in prostovoljstva pri domačih podjetnikih in društvih,
 • prilagajanje infrastrukture invalidom in skrb za nemoteno vključevanje v družbo,
 • prispevanje k reševanju kratkoročnih in dolgoročnih stisk posameznikov in njihovih družin.

 

Z naklonjenostjo in ljubeznijo do doma bomo gospodarili z okoljem!

 • podpiranje kmetijske dejavnosti in spodbujanje lokalne samooskrbe, oblikovanje enotne blagovne znamke in spodbujanje tradicionalne prostovoljske prireditve občanov (Semnji, veselice, drugi dogodki),
 • ureditev okolice jezera Črnava, zgraditi mesta za kopanje ter ureditev rekreacijske priprave in fitnes na prostem.
 • spodbujanje razpršenega turizma – prostor za kampiranje, glamping, opazovanje divjih in domačih živali,
 • skrb za sredstva po principu soudeležbe in nadaljevanje s projekti komunalnega in infrastrukturnega opremljanja (ceste, kanalizacija in javna razsvetljava).

 

Z zaupanjem in marljivostjo bomo ustvarjali delovna mesta!

 • ureditev obrtne cone, ki bo arhitekturno in usmeritveno skladna z razvojem Preddvora kot zelene občine, poskrbeti za ateljeje in pisarne z razstavnimi in gostinskimi prostori,
 • podjetniški krožki in nagrajevanje inovacij. V slogu “pletilnice idej” ustvarjanje pogojev za delo in sodelovanje,
 • nagrajevanje malih podjetnikov z nastopi na sejmih, zloženkah, izmenjavah in predstavitvah njihovih dejavnosti ter jim znižati komunalni prispevek za izgradnjo potrebne infrastrukture.

 

Vrednote in pripadnost bomo gradili na razvoju družbenih vsebin!

 • oživitev kulturne dejavnosti in razvijanje domačih društev (folklora, igralska, umetniška, pevska in kulturna društva),
 • spodbujanje prostovoljstva in družbene odgovornosti (gasilci in druge prostovoljske aktivnosti).
 • podpiranje iniciative posameznikov na kulturnem, umetniškem, socialnem, turističnem, športnem, verskem in drugem udejstvovanju v občini, Sloveniji in tujini.
 • uvedba rednih terminov in priložnosti za srečanja vodstva občine z občani, vključno s terenskimi obiski, kjer se na oseben način lahko predstavi izpostavljena problematika.