Občinski svet

Sestava 2018-2022

Primož BergantPRIMOŽ BERGANT

tel: 040 272 206
e-naslov: p.bergant@kokra.si
ROK JEKOVEC, ZDRUŽENI ZA PREDDVOR, VE 3 – KOKRA

Primož Bergant, rojen leta 1974, univ. dipl. ing. elektrotehnike, je zaposlen v domačem podjetju B-teh. Dela tudi na domači kmetiji. V zadnjem mandatu je bil občinski svetnik in član različnih odborov. Tudi v naslednjem mandatu bo skušal delovati transparentno, da bodo krajani obveščeni in vključeni v delo občine in krajevnega odbora. Krajanov Kokre bo le z zagotovljenim financiranjem mogoče zagotoviti primerljive bivalne pogoje z ostalo občino. Prizadeval si bo, da Kokra v proračunu občine dobi svojo proračunsko postavko, da bodo lažje reševali problem osnovne infrastrukture.

Nejc BodlajNEJC BODLAJ

tel: 040 235 356
e-naslov: nejc.bodlaj@gmail.com
URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 5 – PREDDVOR

Nejc Bodlaj je star 27 let, ekonomist, zaposlen v logističnem podjetju. V mladih letih je igral rokomet. Pri svoje delu se ukvarja tudi z urejanjem kolesarskih poti na Krvavcu. Njegov interes je privabiti ljudi v naravo, k pohodništvu, kolesarjenju, plezanju, padalstvu. za to je nujna urejena infrastruktura. Zavzema se za ureditev obstoječih in novih športno-rekreativnih dejavnosti, ki bodo omogočale aktivnosti v naravnem okolju. S tem bi približali šport vsem generacijam in poskrbeli, da bi Preddvor postal športno turistični center.

Janez BrolihJANEZ BROLIH

tel: 070 818 187
e-naslov: brolih12@gmail.com
POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI –PLS, VE 6 – TUPALIČE

Janez Brolih, občinski svetnik v dveh mandatih, v zadnjem tudi podžupan in predsednik KO Tupaliče, za prihodnji mandat vidi naslednje naloge: dokončanje kanalizacije in ostale infrastrukture v Tupaličah, vodovod in sanacijo ceste na Možjanco, asfaltiranje ceste mimo Mlinarja, sanacijo šolske poti Breg – Preddvor, sodelovanje pri gradnji infrastrukture v vaseh, kjer je še ni, podpora pri projektih,  ki jih financira EU. Zavzema se za dokončanje projektov, ki so izdelani in čakajo na izvedbo: krožišče in obnova državne ceste skoz Tupaliče, varna pot v šolo s pločnikom, avtobusno postajališče.

Jože CudermanJOŽE CUDERMAN

tel: 051 321 565
e-naslov: cudermanjoze@gmail.com
URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 1 – BAŠELJ

Devetinštiridesetletni podjetnik, tudi član TD Bašelj, AS Bašelj, športno-rekreacijskega kluba, deluje v odboru za premoženjske pravne zadeve v občini Preddvor. V Bašlju se prednostno zavzema za ureditev cest in avtobusne postaje od Krča do kapelice sv. Barbare in del do Celarce ter odcep proti Mačam, za dokončanje kanalizacije in ureditev javne razsvetljave, skupen koncept v dolini Belice, razvoj primerne dejavnosti na področju turizma. V občini je treba ustvariti klimo za prijetno bivanje vseh generacij in poslovno –turistično okolje, urediti infrastrukturo, grajski vrt, zgraditi športno dvorano in podjetniško-obrtno cono.

Vilko ČimžaerVILKO ČIMŽAR

tel: 031 391 389
e-naslov: vili.cimzar@gmail.com
ROK JEKOVEC, ZDRUŽENI ZA PREDDVOR, VE 2 – BELA

Vilko Čimžar, zaposlen na vodilnem delovnem mestu v potovalni agenciji Arriva Alpetour, je od mladih nog aktiven v športu. Bil je trener mlajših nogometnih selekcij, sedaj aktiven član ŠD Preddvor. Bil je član KS Bela – Bašelj, občinskih odborov in tudi občinski svetnik. Poleg dokončanja začetnih projektov vidi največji izziv v promociji občine kot športno –turistične destinacije. Nujna je izgradnja nogometnega igrišča na Sr. Beli, ureditev manjkajočega pločnika z osvetlitvijo od Preddvora do Zg. in Sr. Bele, kolesarskih in sprehajalnih povezav s sosednjimi občinami in gradnja športne dvorane ob šoli.

Darja DelavecDARJA DELAVEC

tel: 041 741 155
e-naslov: dadelavec@gmail.com
URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 5 – PREDDVOR

Darja Delavec, zadnji mandat občinska svetnica in predsednica dveh odborov, je utirala pot Zavodu za turizem Preddvor. Preddvor vidi kot družinam prijazno občino z medgeneracijskim sožitjem, kjer bo prostor za kakovostno, okolju in ljudem prijazno življenje. Zavzemala se bo, da bodo imele invalidne osebe enako možnost dostopa do vseh dejavnosti, da bo občina mlade podpirala pri ustvarjanju lastnega kotička, za boljša življenja domačinov in turistov. Treba je urediti Šolsko ulico, enakomerno bo podpirala razvoj središča Preddvora in vpadnice v Preddvor.

Josip EkarJOSIP EKAR

tel: 041 543 993
e-naslov: josip.ekar@gmail.com
URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 4 – POTOČE

Josip Ekar je podjetnik, kulturni delavec, igralec, sodelavec v turizmu, o svojih ciljih pa pravi: »Zavzemam se za razvoj turizma, kjer je moja vizija vrniti Preddvor kot predalpski biser na turistični zemljevid Evrope. Na področju podjetništva in obrti si bom prizadeval za spodbujanje okolju prijaznih dejavnosti. Želim pomagati mladim, da lahko uresničijo svoje sanje po samostojnem podjetniškem delu. Želim ustvariti takšno okolje, v katerem bodo kmetje lažje na domu prodali čim več svojih pridelkov ter izdelkov krajanom, turistom, obrtnikom in drugim potrošnikom.«

Miran PerkoMIRAN PERKO

tel: 041 633 714
e-naslov: miran.13.perko@gmail.com
ROK JEKOVEC, ZDRUŽENI ZA PREDDVOR, VE 2 – BELA

Miran Perko, 46- letni univ. dipl. ekonomist, je zadnja leta direktor v uspešnem podjetju Frankstahl. V zadnjem mandatu je bil svetnik v Občini Preddvor in član dveh odborov, vodil je gradbeni odbor Voke in bil predsednik KO Bela. »Po naravi sem nepopustljiv gospodarstvenik in finančnik, z občutkom za ljudi in njihove probleme. Denar je treba smotrno uporabljati za korist ljudi, in ne nesmiselno trošiti. Pripravljen sem prisluhniti in dajati podporo projektov, ki nosijo pozitivne posledice za širši del občine, ne glede na to, kdo jih predlaga. Sem velik podpornik športa,« se predstavi kandidat.

Anže PodpeskarANŽE PODPESKAR

tel: 040 292 700
e-naslov: anze38@gmail.com
URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 6 – TUPALIČE

Anže Podpeskar je star 29 let, po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Štiri leta in pol je delal v bonitetni hiši v Ljubljani, kjer se je spoznal s financami, sedaj pa dela pri prijatelju v trgovini v Kranju. Njegova velika strast so hribi. V vlogi svetnika se vidi, ker je mlad, ambiciozen in predan svojemu delu. Kot ekonomista ga zanima financiranje občine in s tem povezano delo pri projektih. Zavzemal pa se bo za dokončanje dela na kanalizaciji v Tupaličah, vodovod Možjanca, skupaj s sokrajani pa bo iskal rešitve za tekoče probleme, ki se bodo pojavljali.

Ana UrbanecANA URBANEC

tel: 031 518 128
e-naslov: ana.urbanec88@gmail.com
URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 2 – BELA

Ana Urbanec z Zgornje Bele, po poklicu diplomirana meteorologinja geofizičarka, dela v OŠ Matije Valjavca Preddvor, kjer pomaga otrokom z učnimi težavami. Za varnost otrok in drugih pešcev se ji zdi nujna izgradnja pločnika iz Preddvora do Zgornje Bele. Želi se udejstvovati na področju šolstva, kjer se zavzema za razvoj kapacitet in kakovosti na področju znanja, želi prispevati k medgeneracijskemu sožitju in vseživljenjskemu učenju. Želi si dosegati cilje, ki si jih postavi v življenju. Kot invalidka premaguje ovire in sebi in drugim dokazuje, da je nemogoče včasih tudi mogoče.

Miran ZadnikarMIRAN ZADNIKAR

tel: 041 639 210
e-naslov: miran.zadnikar@preddvor.si
POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI – PLS , VE 5 – PREDDVOR

Miran Zadnikar je bil pet mandatov župan Občine Preddvor, svoje delo želi nadaljevati kot občinski svetnik. Kot projekte, pomembne za kraj in občino kot celoto, navaja grad Dvor, kjer so mogoče tri dejavnosti: dom starejših občanov, varovana stanovanja ali hostel. Če uspe dom starejših, bi ga povezali  z medgeneracijskim centrom, v nem bi uredili vrtec. Za jezero Črnava je OPN že opredelil načrt razvoja, zdaj pa naj bi uredili težave z lastništvom. Treba bo razširiti vrtec, glede šole pa preveriti možnosti za večjo telovadnico, ki bi postala večnamenska dvorana, šolska igrišča pa urediti v Vokah.

 

 

Odbori in komisije

 • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
   • Darja Delavec – predsednica
   • Janez Brolih – član
   • Jože Cuderman – član
 • Statutarna komisija
   • Komisija še ni imenovana
 • Odbor za proračun, finance in premoženjsko pravne zadeve
   • Odbor še ni imenovan
 • Odbor za družbene dejavnosti (šolstvo, šport, kultura, medgeneracijsko povezovanje)
   • Odbor še ni imenovan
 • Odbor za zdravstvo in socialne zadeve
   • Odbor še ni imenovan
 • Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
   • Odbor še ni imenovan
 • Odbor za gospodarstvo
   • Odbor še ni imenovan
 • Svet za javno varnost
   • Svet še ni imenovan
 • Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
   • Svet še ni imenovan
 • Svet uporabnikov javnih dobrin
   • Svet še ni imenovan
 • Komisija za priznanja Občine Preddvor
   • Komisija še ni imenovana
 • Pokopališki odbor
   • odbor še ni imenovan
 • Razvojni svet
   • svet še ni imenovan