Večnamenski informacijski center Preddvor

Evropa


Občina Preddvor je v juniju 2011 uspešno kandidirala in januarja 2012 prejela Odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, da se nam odobrijo nepovratna sredstva programa razvoja podeželja sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep Obnova in razvoj vasi za projekt »Večnamenski informacijski center Preddvor«, in sicer 70% zneska upravičenih stroškov. Ocenjena vrednost projekta ob prijavi je bila 593.402 evrov.

Aprila letos je bila podpisana pogodba z izvajalcem gradbeno obrtniških del Gorenjsko gradbeno družbo iz Kranja, v višini 425.002 evra. Predviden zaključek del je do sredine septembra.

V letu 2010 smo kupili poslovni objekt v centru Preddvora nasproti sedeža občine z namenom, da v delu pritličja na 250 m2 uredimo večnamenski informacijski center za potrebe prebivalcev in obiskovalcev, ki bo omogočal večnamensko rabo. S tem projektom bomo v samem središču kraja zagotovili ustrezne prostore za medgeneracijsko druženje prebivalcev in izboljšali pogoje za nadaljnji razvoj društvene dejavnosti. Spodbujala se bo ustvarjalnost mladih in otrok, saj bo v prostorih zagotovljen otroški kotiček, ki bo omogočal koristno preživljanja prostega časa. V prostorih bo javni brezplačni dostop do interneta ter do raznih informativnih in drugih gradiv in povečale se bodo možnosti za informiranje o turistični in kulturni ponudbi na podeželju v občini in širše.

Vizija večnamenskega informacijskega centra Preddvor je postati osrednje informacijsko stičišče v občini za vse skupine prebivalcev in širše.

Klavdija Zima
Občinska uprava